O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Představení školy

Charakteristika školy

Budova Základní školy a Mateřské školy Vyškov, Letní pole byla otevřena v roce 1993 (v minulosti se škola nacházela v prostorách současné KKD ve středu města a její kořeny sahají až do r. 1874). Jedná se o úplnou základní školu s 1. – 9. ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Od škol. roku 2014/15 byla otevřena při ZŠ i mateřská škola s jedním oddělením, od škol. roku 2015/16 jsme otevřeli i druhé oddělení. Budova leží na okraji Vyškova, s krásným výhledem na Drahanskou vrchovinu. Vzdělávání probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro všechny (zavedena např. výuka anglického jazyka již od 1. roč.).

V hlavních budovách nalezneme kmenové a odborné učebny (fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, matematiky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, českého jazyka, dvě učebny cizích jazyků, školní dílnu, posilovnu, baletní sál), učebny školní družiny, učebny a sklady MŠ, 2 tělocvičny, žákovskou knihovnu, školní jídelnu s kuchyní a prodejnou občerstvení, šatny žáků, kanceláře, kabinety vyučujících, byt, dílnu školníka a sklady. Učebny školy jsou z důvodu zajištění bezprašného prostředí postupně vybavovány tabulemi pro popis fixem. Budovy, včetně výtahu jsou řešeny bezbariérově.

Ke škole patří rozsáhlý venkovní sportovní areál, který sestává z tartanového atletického oválu se zařízenými sektory pro skoky, hody a vrhy, fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště s umělým travnatým povrchem, 2 volejbalových hřišť s umělým travnatým povrchem a hřiště na košíkovou.

V zahradním areálu najdeme školní zahradu, zahradu MŠ a učebnu v přírodě. Bylo zahájeno budování relaxačních ploch, včetně hřiště pro žáky školní družiny. Školní zahrad se postupně mění na „školní přírodovědnou učebnu“ pro velké množství předmětů. Hlavními částmi uvedené „školní přírodovědné učebny“ je stávající učebna a naučná stezka se stanovišti: rybník, mokřad, potok, bylinková spirála, ukázky různých biotopů, mechová zahrada, stanoviště s exotickými a méně známými rostlinami, mini ZOO“, školní meteorologická stanice a stanice měření emisí ČHMÚ, malá solární elektrárna připojená do el. sítě, teplovzdušný kolektor, model větrné elektrárny a další. Některá z uvedených stanovišť jsou již vybudována, jiná plánujeme. Úpravy v zahradním areálu budou pokračovat tak, aby vznikl homogenní, vyvážený celek.
V roce 2008 byl (s finanční podporou SFŽP) uveden do provozu solární systém dodávající většinu teplé užitkové vody, kterou škola spotřebuje.
Ve školním roce 2014/15 byla vybudována a ve škol. roce 2015/16 dovybavena zahrada MŠ.

Mateřská škola
Naše mateřská škola je pro všechny děti, od školního roku 2015/16 i pro ty nejmenší, dvouleté. Jsou zde nově vybudované a moderně vybavené prostory, nové herní prvky na školní zahradě.
Snažíme se, aby bylo prostředí pro děti přátelské, motivující, zajišťující dobré podmínky pro výchovu a vzdělávání. Prostřednictvím vlastního Školního vzdělávacího programu rozvíjíme osobnost dítěte ve všech oblastech, připravujeme jej na plynulý přechod do základní školy. Realizujeme spoustu aktivit ve spolupráci se základní školou i rodiči, nabízíme zájmovou činnost, logopedickou péči. Zkrátka společně objevujeme svět.

Profilace školy

Profilace školy úzce souvisí s umožněním rozvoje nadání talentovaných žáků. Škola se dlouhodobě zaměřuje zejména na rozvoj v oblasti tělesné výchovy a v oblasti matematiky a přírodovědných předmětů prostřednictvím povinně volitelných předmětů. Výuka probíhá dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro všechny. Na I. stupni jsou již tradičně otvírány třídy pro alergické děti.


Třídy pro alergické děti.

Škola otevřením těchto tříd vyšla vstříc žákům s alergickými obtížemi, protože počet alergiků ve společnosti se neustále zvyšuje. V uvedených třídách a ve školní družině je pro žáky zajištěno bezprašné prostředí. Jsou zde instalovány čističe vzduchu, učebny jsou vybavena tabulemi pro popis fixem. Křída není používána. Ve třídách nejsou umístěny koberce, ale spec. podložky. Na prvním stupni jsou takto vybaveny všechny třídy. Spolupracujeme se zdravotnickými organizacemi, úřady a s MŠ Sochorova ve Vyškově, která má zkušenosti s prací s alergickými dětmi.

Na II.st. pracují žáci  ve skupinách s rozšířeným vyučováním matematiky (od 6.roč.), českého a anglického jazyka (od 8. roč.). Školní vzdělávací program nabízí žákům možnost orientovat se ˇod 6. ročníku na sportovní aktivity nebo rozvíjet svůj vztah k matematice a přírodě volbou povinně volitelných předmětů.

Škola se zaměřuje na matematiku, přírodovědné předměty a ekologii. Pro tyto předměty jsou zde vytvořeny velmi dobré podmínky (učebny, výukové plochy, ...). Žáci se v 6. ročníku účastní týdenního přírodovědného pobytu, v následujících letech pak kratších přírodovědných pobytů. Žáci v těchto třídách mají zvýšený týdenní počet vyučovacích hodin matematiky.


V oblasti tělesné výchovy se škola zaměřuje na atletiku. Od r. 2003 byla naše škola zařazena v rámci projektu intenzifikace sportovních tříd do sítě ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy s kmenovým sportem atletika. Rozšíření Tv je v našem ŠVP realizováno prostřednictvím volby PVP se sportovním zaměřením. Žáci v těchto skupinách mají zvýšený týdenní počet vyučovacích hodin tělesné výchovy ( 2h-TV,1h-Aa,1h-SPH ), mají zařazeny tréninky pod vedením odborníků. Rozvrh bývá ro žáky těchto tříd upraven tak, aby se mohli společně zúčastnit tréninků.
Škola se svým sportovním zázemím by se v následujících letech měla stát sportovním centrem pro sportovně nadané žáky, zejména se zájmem o atletiku.
Své vědomosti a dovednosti žáci prokazují v mnoha soutěžích a následně při přijímacích zkouškách na střední školy a při studiu na středních školách.

Na výše uvedenou profilaci školy také navazuje školní vzdělávací program. Vlastní zaměření školy na přírodovědné předměty a sport zůstává zachováno, stejně tak i třídy pro alergické děti. Nevznikají však specializované třídy. Žáci si podle svého zájmu a schopností volí předměty a vznikají tak skupiny určitého zaměření. Rodiče tak mají větší možnost ovlivnit výběr předmětů a tím i zaměření školy. Dalším specifikem školního vzdělávacího programu je výuka anglického jazyka již od 1. ročníku a vytvoření vzájemně prostupných skupin žáků podle dosahovaných výsledků ve vybraných předmětech.

 

Organizace volného času dětí

Tato oblast je důležitou součástí výchovného procesu. Dětem se již tradičně snažíme nabídnout v rámci Školního klubu kvalitní náplň volného času ve více než dvou desítkách zájmových útvarů a dalších aktivitách. Například se jedná o: sportovní gymnastiku, atletiku, sportovní a pohybové hry, přírodovědný kroužek, sborový zpěv, taneční kroužek, zdravotnický kroužek, chovatelský kroužek, flétnový kroužek, rybářský kroužek, dramatický kroužek, rukodělné činnosti, pěvecký kroužek atd.)
V době mimo vyučování mohou naši žáci využívat vybraná hřiště ve sportovním areálu.
V horizontu střednědobého a dlouhodobého plánu chceme vybudovat a zpřístupnit dětem studovnu a dětské hřiště s prolézačkami a pískovištěm. 
Organizací volného času se snažíme vytvořit vhodnou alternativu nejrůznějším „svodům“ naší doby, které se v poslední době začínají projevovat (drogy, kriminalita, šikana,...)


Spolupráce s rodiči a veřejností

Vzájemná spolupráce rodičů a učitelů musí být dnes považována za samozřejmost. Jedná se však o téma nesmírně citlivé, které se v praxi může stát zdrojem mnoha konfliktů a roztrpčení. 
Je potřeba si uvědomit, že těsnou spoluprací rodičů a učitelů získají obě strany. Informace poskytované rodičům musí být podávány přehledně a srozumitelně.
Mimo formálních akcí pořádaných pro rodiče (třídní schůzky, konzultace) bývají rodiče, zejména na I. st., zváni do vyučování, ve spolupráci se sdružením rodičů  organizujeme zábavné akce pro děti, popř. společenské akce pro veřejnost (školní ples), pořádáme pravidelné celoškolní akce pro žáky a veřejnost jako Dny otevřených dveří, Školní akademie, Vánoční  jarmark, Den Země, různé sportovní akce (např. tradiční Sportovní den), besídky, společné kulturní akce atd.


 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace