O ŠKOLE PRO RODIČE PRO ŽÁKY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ JÍDELNA FOTOGALERIE HLAVNÍ STRÁNKA

O ŠKOLE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Představení školy
Pro předškoláky
Školská rada
Projekty
Učební dokumenty
Zaměstnanci školy
Školní rok 2020/21
Vyučovací hodiny
Školní řád ZŠ a MŠ
Poskytování informací
Výroční zprávy
Užitečné odkazy
Volná místa
Dokumenty
Projektová výuka
Úspěchy žáků
Přírodovědná gramotnost
EU peníze školám
Rozšíření kapacit MŠ – ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole
Kontakty, konzultační hodiny
Elektronická žákovská knížka
GDPR

 

Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz
JMÉNO: HESLO:

Projektová výuka

Projektová výuka ve školním roce 2019/2020

.


10. a 19. 9. 2019 - výuka na dopravním hřišti - projekt pro žáky 4. ročníků


Cílem projektu Dopravní výchova je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně, vést je k takovému jednání a chování, které jim neumožní vystavit sebe ani jiné účastníky silničního provozu vzniku dopravní nehody. V dopravní výchově učíme děti vážit si života, chránit jej, předvídat rizika, rychle a správně vyhodnocovat situaci a vhodně jednat. Děti upozorňujeme na nebezpečná a kolizní místa spojená s cestou do školy, s cestou ze školy a do volnočasových aktivit.

Na dětském dopravním hřišti probíhá praktická jízda na kole a nácvik všech návyků rozjíždění, zastavování, odbočování, jízdy po vozovce a objíždění překážky. Děti jsou seznámeny s činností policie, hasičů a záchranné služby, základními  pravidly první pomoci, ale i o dopadu dopravy na životní prostředí.

.


16. - 20. 9. 2019 - Přírodovědný pobyt žáků 6.roč. ve středisku ekologické výchovy v Krásensku


Týdenní projekt pro žáky 6. ročníků je zaměřený na environmentální výchovu. Během pobytu ve středisku ekologické výchovy se žáci prakticky seznámí s našimi nejdůležitějšími biotopy a své poznatky v závěru týdne prezentují na žákovské konferenci. Kromě učiva přírodopisu jsou programy věnovány výuce zeměpisu, pracovních činností, hudební výchově, environmentální výchově. Při zpracování závěrečných prací žáci využívají poznatků z českého jazyka a výtvarné výchovy.

.

 

 

Preventivní programy - termíny preventivních programů pro žáky I. i II. st. budou upřesněny později.
 .


listopad 2019 - Projekt - Zdravý životní styl


Tento den je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na komunikaci mezi žáky, na prevenci zneužívání návykových látek, zejména kouření. Součástí projektu je výchova k environmentálním způsobům jednání a rozhodování a trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou rozděleni do různých tříd, kde se musí vzájemně poznat a spolupracovat a vytváří  tak pozitivní vztahy mezi staršími a mladšími žáky. Seznamují se a diskutují nad pojmy šikana, prevence, návykové látky, kouření, ekologie, vandalismus, životní prostředí, třídění odpadu apod.

                   

.


3. 12. 2019 - Mikulášský jarmark


Tradiční jarmark


Projekt je zaměřen na komunikaci mezi žáky, dále na vlastní iniciativu žáků, vede ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky. Zaměřuje se také na prevenci sociálně patologických jevů ( šikana, vandalismus aj.), vede žáky k vytváření pozitivních cílů a hodnot, hledání možnosti využití volného času. Důležitá je také spolupráce rodiny a školy. Rodiče žáků se mohou přímo podílet na tvorbě aktivit nebo pomáhat radami.

Jarmark probíhá v odpoledních hodinách. Každá třída si vytvoří svůj stánek, kde může prodávat své výrobky nebo prezentovat aktivity zaměřené na daný svátek (Vánoce) Každý jarmark má své konkrétní zaměření.

.

23. - 29. 4. 2020 - Týden pro Zemi


Týdenní projekt je zaměřený na aktuální environmentální témata včetně globálních problémů lidstva. Projekt probíhá každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4).Jednotlivé třídy v různých předmětech a z různých úhlů pohledu zpracovávají dané téma, které pak vzájemně prezentují. Projekt nemá formu soutěže, cílem je zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který je následně žák schopen obhájit.

 

.


27.- 29. 4. 2020- Přírodovědné stezky pro žáky I. st. a MŠ


Přírodovědné stezky se organizují každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4). Týkají se žáků všech tříd z prvního stupně, účastní se rovněž děti z mateřských škol ve Vyškově. Stezky probíhají ve třech dnech. Žáci mají za úkol  prověřit svoje znalosti v rámci předmětu Člověk a jeho svět. V menších skupinkách plní zábavné úkoly (např. poznávají rostliny a živočichy, přiřazují mláďata ke svým rodičům, řadí živočichy do správných ekosystémů). Úkoly se liší svou náročností a jsou přiměřené věku dítěte.

Kromě znalostí vědomostních si žáci procvičí  také jemnou motoriku . Cílem stezek je, aby si žáci ověřili své znalosti, které získali ve škole a při tom se i pobavili. Důležitá je vzájemná spolupráce dětí v jednotlivých skupinách. Organizaci zabezpečují pedagogové z I.st. a žáci 9.tříd.


.
 
31. 5. 2020 - Sportovní den pro žáky II.st.


Sportovního dne se účastní všichni žáci druhého stupně. Sportovní soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií ( 6. a 7. ročníky a  8. a 9. ročníky). Sportovní činnosti jsou vybírány z jednotlivých sportovních odvětví a  koncipovány tak, aby se zapojili všichni žáci všech tříd. Tím se vytváří další možnost stmelení kolektivů jednotlivých tříd.

.


1. 6. 2020 - Den dětí pro žáky I.st.


Dětský den  probíhá ve dvou variantách. Žáci navštěvují akci "Sportovní den" organizovanou Vysokou vojenskou školou ve Vyškově nebo si organizují den plný soutěží, her,...třídní učitelé.

.

 

 Přírodovědná praktika žáků 7. - 9. ročníku


Cílem projektu je zlepšit kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků 7. - 9. ročníku prostřednictvím realizace řady aktivit v terénu, které kladou důraz na praktickou stránku výuky přírodovědných předmětů. . 
květen 2020 - Přírodovědné praktikum pro žáky 9. roč. 
14. 5.  2020 - Přírodovědné praktikum pro žáky 8. roč.
12. 5. 2020- Přírodovědné praktikum pro žáky 7. roč.

.


 .

Projektová výuka ve školním roce 2018/2019

.


10. a 19. 9. 2018 - výuka na dopravním hřišti


Cílem projektu Dopravní výchova je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně, vést je k takovému jednání a chování, které jim neumožní vystavit sebe ani jiné účastníky silničního provozu vzniku dopravní nehody. V dopravní výchově učíme děti vážit si života, chránit jej, předvídat rizika, rychle a správně vyhodnocovat situaci a vhodně jednat. Děti upozorňujeme na nebezpečná a kolizní místa spojená s cestou do školy, s cestou ze školy a do volnočasových aktivit.

Na dětském dopravním hřišti probíhá praktická jízda na kole a nácvik všech návyků rozjíždění, zastavování, odbočování, jízdy po vozovce a objíždění překážky. Děti jsou seznámeny s činností policie, hasičů a záchranné služby, základními  pravidly první pomoci, ale i o dopadu dopravy na životní prostředí.

.


17. - 21. 9. 2018 - Přírodovědný pobyt žáků 6.roč. ve středisku ekologické výchovy v Krásensku

Týdenní projekt pro žáky 6. ročníků je zaměřený na environmentální výchovu. Během pobytu ve středisku ekologické výchovy se žáci prakticky seznámí s našimi nejdůležitějšími biotopy a své poznatky v závěru týdne prezentují na žákovské konferenci. Kromě učiva přírodopisu jsou programy věnovány výuce zeměpisu, pracovních činností, hudební výchově, environmentální výchově. Při zpracování závěrečných prací žáci využívají poznatků z českého jazyka a výtvarné výchovy.

.

 

Preventivní programy - termíny preventivních programů pro žáky I. i II. st. budou upřesněny později.
 .

27.3.2019 - Projekt - Zdravý životní styl

Tento den je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na komunikaci mezi žáky, na prevenci zneužívání návykových látek, zejména kouření. Součástí projektu je výchova k environmentálním způsobům jednání a rozhodování a trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou rozděleni do různých tříd, kde se musí vzájemně poznat a spolupracovat a vytváří  tak pozitivní vztahy mezi staršími a mladšími žáky. Seznamují se a diskutují nad pojmy šikana, prevence, návykové látky, kouření, ekologie, vandalismus, životní prostředí, třídění odpadu apod.

                   

.

4. 12. 2018 - Mikulášský jarmark


Tradiční jarmark


Projekt je zaměřen na komunikaci mezi žáky, dále na vlastní iniciativu žáků, vede ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky. Zaměřuje se také na prevenci sociálně patologických jevů ( šikana, vandalismus aj.), vede žáky k vytváření pozitivních cílů a hodnot, hledání možnosti využití volného času. Důležitá je také spolupráce rodiny a školy. Rodiče žáků se mohou přímo podílet na tvorbě aktivit nebo pomáhat radami.

Jarmark probíhá v odpoledních hodinách. Každá třída si vytvoří svůj stánek, kde může prodávat své výrobky nebo prezentovat aktivity zaměřené na daný svátek (Vánoce) Každý jarmark má své konkrétní zaměření.

.


17. - 26. 4. 2019 - Týden pro Zemi


Týdenní projekt je zaměřený na aktuální environmentální témata včetně globálních problémů lidstva. Projekt probíhá každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4).Jednotlivé třídy v různých předmětech a z různých úhlů pohledu zpracovávají dané téma, které pak vzájemně prezentují. Projekt nemá formu soutěže, cílem je zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který je následně žák schopen obhájit.

 

.


24.- 26. 4. 2019- Přírodovědné stezky pro žáky I. st. a MŠ

Přírodovědné stezky se organizují každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4). Týkají se žáků všech tříd z prvního stupně, účastní se rovněž děti z mateřských škol ve Vyškově. Stezky probíhají ve třech dnech. Žáci mají za úkol  prověřit svoje znalosti v rámci předmětu Člověk a jeho svět. V menších skupinkách plní zábavné úkoly (např. poznávají rostliny a živočichy, přiřazují mláďata ke svým rodičům, řadí živočichy do správných ekosystémů). Úkoly se liší svou náročností a jsou přiměřené věku dítěte.

Kromě znalostí vědomostních si žáci procvičí  také jemnou motoriku . Cílem stezek je, aby si žáci ověřili své znalosti, které získali ve škole a při tom se i pobavili. Důležitá je vzájemná spolupráce dětí v jednotlivých skupinách. Organizaci zabezpečují pedagogové z I.st. a žáci 9.tříd.

.
 
31. 5. 2019 -
Sportovní den pro žáky II.st.

Sportovního dne se účastní všichni žáci druhého stupně. Sportovní soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií ( 6. a 7. ročníky a  8. a 9. ročníky). Sportovní činnosti jsou vybírány z jednotlivých sportovních odvětví a  koncipovány tak, aby se zapojili všichni žáci všech tříd. Tím se vytváří další možnost stmelení kolektivů jednotlivých tříd.

.


31. 5. 2019 - Den dětí pro žáky I.st.

Dětský den  probíhá ve dvou variantách. Žáci navštěvují akci "Sportovní den" organizovanou Vysokou vojenskou školou ve Vyškově nebo si organizují den plný soutěží, her,...třídní učitelé.

.

 Přírodovědná praktika žáků 7. - 9. ročníku


Cílem projektu je zlepšit kvalitu přírodovědné gramotnosti žáků 7. - 9. ročníku prostřednictvím realizace řady aktivit v terénu, které kladou důraz na praktickou stránku výuky přírodovědných předmětů. .
3. 6. 2019 - Přírodovědné praktikum pro žáky 9. roč.
7. 6. 2019 - Přírodovědné praktikum pro žáky 8. roč.
datum bude upřesněno - Přírodovědné praktikum pro žáky 7. roč.

.

 

.

Školní rok 2017 /2018   

.

.

  

Preventivní programy

23. 11. 2017 - preventivní program pro žáky I. st. ZŠ - Podané ruce
24. 11. 2017 - preventivní program pro žáky II.st. ZŠ "Staň se hrdinou"
6. 4. 2018 - Beseda se členem neziskové organizace "Člověk v tísni" pro žáky II. st.


21. 3. 2018 - Projekt - Zdravý životní styl

 

Tento den je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, na komunikaci mezi žáky, na prevenci zneužívání návykových látek, zejména kouření. Součástí projektu je výchova k environmentálním způsobům jednání a rozhodování a trvale udržitelnému rozvoji. Žáci jsou rozděleni do různých tříd, kde se musí vzájemně poznat a spolupracovat a vytváří  tak pozitivní vztahy mezi staršími a mladšími žáky. Seznamují se a diskutují nad pojmy šikana, prevence, návykové látky, kouření, ekologie, vandalismus, životní prostředí, třídění odpadu apod.

                     

 

 

30.11. 2017 - Mikulášský jarmark 

 

Tradiční jarmark

 

Projekt je zaměřen na komunikaci mezi žáky, dále na vlastní iniciativu žáků, vede ke kvalitní spolupráci s ostatními žáky. Zaměřuje se také na prevenci sociálně patologických jevů ( šikana, vandalismus aj.), vede žáky k vytváření pozitivních cílů a hodnot, hledání možnosti využití volného času. Důležitá je také spolupráce rodiny a školy. Rodiče žáků se mohou přímo podílet na tvorbě aktivit nebo pomáhat radami.

Jarmark probíhá v odpoledních hodinách. Každá třída si vytvoří svůj stánek, kde může prodávat své výrobky nebo prezentovat aktivity zaměřené na daný svátek (Vánoce) Každý jarmark má své konkrétní zaměření.

 

.

15. - 19. 1. 2018

 

Přírodovědný pobyt žáků 6.roč. ve středisku ekologické výchovy v Krásensku

 

Týdenní projekt pro žáky 6. ročníků je zaměřený na environmentální výchovu. Během pobytu ve středisku ekologické výchovy se žáci prakticky seznámí s našimi nejdůležitějšími biotopy a své poznatky v závěru týdne prezentují na žákovské konferenci. Kromě učiva přírodopisu jsou programy věnovány výuce zeměpisu, pracovních činností, hudební výchově, environmentální výchově. Při zpracování závěrečných prací žáci využívají poznatků z českého jazyka a výtvarné výchovy.

 

 .

.

19. - 25. 4. 2018

 

Týden pro Zemi

 

Týdenní projekt je zaměřený na aktuální environmentální témata včetně globálních problémů lidstva. Projekt probíhá každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4).Jednotlivé třídy v různých předmětech a z různých úhlů pohledu zpracovávají dané téma, které pak vzájemně prezentují. Projekt nemá formu soutěže, cílem je zamyslet se nad daným tématem a utvořit si na něj vlastní názor, který je následně žák schopen obhájit. 

 

.

23.- 25. 4. 2018

 

Přírodovědné stezky pro žáky I. st. a MŠ

 

Přírodovědné stezky se organizují každoročně v termínu nejbližším Dni Země (22.4). Týkají se žáků všech tříd z prvního stupně, účastní se rovněž děti z mateřských škol ve Vyškově. Stezky probíhají ve třech dnech. Žáci mají za úkol  prověřit svoje znalosti v rámci předmětu Člověk a jeho svět. V menších skupinkách plní zábavné úkoly (např. poznávají rostliny a živočichy, přiřazují mláďata ke svým rodičům, řadí živočichy do správných ekosystémů). Úkoly se liší svou náročností a jsou přiměřené věku dítěte.

Kromě znalostí vědomostních si žáci procvičí  také jemnou motoriku . Cílem stezek je, aby si žáci ověřili své znalosti, které získali ve škole a při tom se i pobavili. Důležitá je vzájemná spolupráce dětí v jednotlivých skupinách. Organizaci zabezpečují pedagogové z I.st. a žáci 9.tříd.

 

.

 

Dopravní výchova pro žáky I.st. (4.roč.)

 

duben-květen 2018 - výuka na dopravním hřišti 

Cílem celoročního projektu Dopravní výchova  je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně, vést je k takovému jednání a chování, které jim neumožní vystavit sebe ani jiné účastníky silničního provozu vzniku dopravní nehody. V dopravní výchově učíme děti vážit si života, chránit jej, předvídat rizika, rychle a správně vyhodnocovat situaci a vhodně jednat. Děti upozorňujeme na nebezpečná a kolizní místa spojená s cestou do školy, s cestou ze školy a do volnočasových aktivit.

Na dětském dopravním hřišti probíhá praktická jízda na kole a nácvik všech návyků rozjíždění, zastavování, odbočování, jízdy po vozovce a objíždění překážky. Děti jsou seznámeny s činností policie, hasičů a záchranné služby, základními  pravidly první pomoci, ale i o dopadu dopravy na životní prostředí.

 .

.

30. 5. 2018

 

Sportovní den pro žáky II.st.

 

Sportovního dne se účastní všichni žáci druhého stupně. Sportovní soutěže jsou rozděleny do dvou kategorií ( 6. a 7. ročníky a  8. a 9. ročníky). Sportovní činnosti jsou vybírány z jednotlivých sportovních odvětví a  koncipovány tak, aby se zapojili všichni žáci všech tříd. Tím se vytváří další možnost stmelení kolektivů jednotlivých tříd.

 

 

 

1. 6. 2018

 

Den dětí pro žáky I.st.

 

Dětský den  probíhá ve dvou variantách. Žáci navštěvují akci "Sportovní den" organizovanou Vysokou vojenskou školou ve Vyškově nebo si organizují den plný soutěží, her,...třídní učitelé.

 

.

 

 

 

 

 

TOPlist

© Základní škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace